คณะอนุกรรมการบริหารสนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ

ประธานอนุกรรมการ

นายสุชาติ ตุ่นแก้ว

รองประธานอนุกรรมการ

************

รองประธานอนุกรรมการ

************

ปฏิคม

นายแผนกานต์ เพิ่มสุข

ปฏิคม

นายยุทธนา ศรีหิรัญ

ปฏิคม

นายพิภพ วงศ์ใหญ่

ปฏิคม

นายวรรธน แถบเงิน

สถานที่และดูแลสนามกอล์ฟ

นายสุกิจ ตั้งเบญจผล

ผู้จัดการสนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ

************

กองทุนสวัสดิการแคดดี้

************

กองทุนสวัสดิการแคดดี้

นายอภิปัตย์ ไชยวรรณ

กฎ กติกา และพัฒนานักกอล์ฟ

นายวิเชียร ทำไธสง

กฎ กติกา และพัฒนานักกอล์ฟ

นายดิเรก วุฒิ

กฎ กติกา และพัฒนานักกอล์ฟ

นายรุ่งวิทย์ พลดี

กฎ กติกา และพัฒนานักกอล์ฟ

นายชูชาติ ใจมั่น

กฎ กติกา และพัฒนานักกอล์ฟ

นายธวัชชัย กันตะกนิษฐ์

สนามฝึกซ้อม

นายกิตติ ชินเชษฐ์

สนามฝึกซ้อม

นายบุญเสริม ทองคำ

สนามฝึกซ้อม

นายพันธุ์ทิพย์ สอนโพธิ์

สนามฝึกซ้อม

นายวชิระพล นิลกำแหง

พัฒนาแคดดี้

นายมิตร จิตวิริยานันท์

พัฒนาแคดดี้

นายสุรศักดิ์ หล่าวเจริญ

พัฒนาแคดดี้

นายธงชัย เสริมวาสนา

นายทะเบียนและประชาสัมพันธ์

นายศรีเดช ปัญจขันธ์

เหรัญญิก

นางนุจรินทร์ โชคกิตติวัฒน์

ผู้ช่วยเหรัญญิก

นายโชคชัย งามสิทธิวรพงศ์

เลขานุการ

นายพรชัย พงศ์พันธุ์ลาภ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางพัทธนันท์ เขาหลวง