คณะอนุกรรมการบริหารสนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ

ประธานอนุกรรมการ

นายธานี โพธิ์เอี้ยง

รองประธานอนุกรรมการ

นายสุชาติ ตุ่นแก้ว

รองประธานอนุกรรมการ

นายประเสริฐ พนมเกียรติศักดิ์

ปฏิคม

นายอลงกรณ์ พุ่มรักธรรม

ปฏิคม

นายแผนกานต์ เพิ่มสุข

ปฏิคม

นายวรรธน แถบเงิน

สถานที่และดูแลสนามกอล์ฟ

นายฉลอง สนนิ่ม

ผู้จัดการสนามกอล์ฟ

นายธนพ บุญพ่วง

กองทุนสวัสดิการแคดดี้

นายสงกรานต์ ราษฎร์พิทักษ์

กองทุนสวัสดิการแคดดี้

นายวิเชียร ทรงพุฒิ

กองทุนสวัสดิการแคดดี้

นายอภิปัตย์ ไชยวรรณ

กฎ กติกา และพัฒนานักกอล์ฟ

นายรุ่งวิทย์ พลดี

กฎ กติกา และพัฒนานักกอล์ฟ

นายดิเรก วุฒิ

กฎ กติกา และพัฒนานักกอล์ฟ

นายวิเชียร ทำไธสง

กฎ กติกา และพัฒนานักกอล์ฟ

นายธวัชชัย กันตะกนิษฐ์

กฎ กติกา และพัฒนานักกอล์ฟ

นายชูชาติ ใจมั่น

สนามฝึกซ้อม

นายอารมย์ ปงลังกา

สนามฝึกซ้อม

นายกิตติ ชินเชษฐ์

สนามฝึกซ้อม

นายบุญเสริม ทองคำ

สนามฝึกซ้อม

นายพันธุ์ทิพย์ สอนโพธิ์

สนามฝึกซ้อม

นายวชิระพล นิลกำแหง

พัฒนาแคดดี้

นายมิตร จิตวิริยานันท์

พัฒนาแคดดี้

นายธงชัย เสริมวาสนา

นายทะเบียนและประชาสัมพันธ์

นายศรีเดช ปัญจขันธ์

เหรัญญิก

นางนุจรินทร์ โชคกิตติวัฒน์

ผู้ช่วยเหรัญญิก

นายโชคชัย งามสิทธิวรพงศ์

เลขานุการ

นายพรชัย พงศ์พันธุ์ลาภ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางพัทธนันท์ เขาหลวง