เหมืองแม่เมาะ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การจัดการสิ่งแวดล้อม

เหมืองแม่เมาะ : ได้ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตรอย่างเค่งครัด นอกจากนี้ยังได้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

รายละเอียด

เชิญเยี่ยมชม

Image
Image
Image
Image

ผลิตไฟฟ้า เพื่อความสุข ของคนไทย