มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดัชนีคุณภาพอากาศ

การจัดการสิ่งแวดล้อมเหมืองแม่เมาะ

เหมืองแม่เมาะ : ได้ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตรอย่างเค่งครัด นอกจากนี้ยังได้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

รายละเอียด