ผลิตไฟฟ้า เพื่อความสุข ของคนไทย

เหมืองแม่เมาะ : เป็นเหมืองถ่านหินลิกไนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 630 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองลำปาง ไปทางทิศตะวันออก (ตามเส้นทางหลวงสาย ลำปาง-เด่นชัย) ประมาณ 28 กิโลเมตร เหมืองแม่เมาะ เป็นหน่วยงานหนึ่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการผลิตถ่านลิกไนต์ เพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า

การจัดการสิ่งแวดล้อม

เหมืองแม่เมาะ : ได้ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตรอย่างเค่งครัด นอกจากนี้ยังได้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

ดัชนี

ดัชนีคุณภาพอากาศ

กฟผ.แม่เมาะกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม : รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่รอบ กฟผ.แม่เมาะ...

มาตรฐาน

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินกิจกรรมในการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำเป็นจะต้องควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม...

พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา

เพื่อตระหนักถึงความสําคัญของพลังงานจากถ่านหิน และความสําคัญของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่มีต่อความมั่นคง ด้านพลังงานของประเทศ เข้าใจถึงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า และมาตรการในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน อย่างใส่ใจ

  More  


สนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ

  More  


เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ

  More