ผลการดำเนินงาน

               เหมืองแม่เมาะได้เริ่มผลิตถ่านลิกไนต์ออกจำหน่ายให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498  เป็นต้นมาและปัจจุบันได้ผลิตถ่านลิกไนต์เพื่อส่งให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะจำนวน10 หน่วย กำลังผลิตร่วม 2,400 เมกะวัตต์ ผลการดำเนินงานโดยสรุปมีดังนี้:-
               
ผลการขุดขน ดิน ถ่าน เหมืองแม่เมาะ
รายละเอียด
งานเปิดหน้าดิน (ลบ.ม)
งานผลิตถ่าน (ตัน)
สะสมถึงปีงบประมาณ 2536
1,193,171,317.0
77,025,184.0
2537
93,008,275.0
12,813,182.0
2538
94,235,358.0
13,407,536.0
2539
92,787,416.0
15,617,145.0
2540
95,890,276.0
16,584,710.0
2541
88,839,177.0
13,633,244.0
2542
86,964,121.0
12,358,926.0
2543
79,238,057.0
12,440,497.0
2544
67,552,220.0
15,003,469.0
2545
59,738,186.0
15,171,971.0
2546
76,642,635.0
15,574,905.0
2547
85,523,543.0
16,705,258.0
2548
83,213,702.0
17,563,963.0
2549
99,737,752.0
21,573,058.0
2550
73,615,415.0
17,676,597.0
2551
96,900,355.0
17,428,864.0
2552
70,237,180.0
18,367,019.0
2553
80,062,671.0
15,914,114.0
2554
66,584,524.0
17,248,824.0
2555
75,038,936.0
16,322,167.0
2556
80,870,313.0
16,499,343.0
2557
82,520,276.0
16,738,339.0
 2558
80,891,181.0
14,154,239.0
 2559
77,763,983.0
15,954,426.0
 2560
84,608,475.0
15,483,195.0
 2561 (ก.ย)
66,670,350.0
10,686,338.0
รวม
1,930,462,071.0
375,085,462.0
                                                     
                                                 สรุปสถานะของเหมืองแม่เมาะ ถึงกันยายน 2561                                                                                                            
                                                     
งานเปิดหน้าดิน
1,930.5
ล้าน ลบ.ม.
งานผลิตถ่าน
375.1
ล้าน ตัน


 

+