พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) ฯ : 0-5425-4930 Fax 0-5425-4932

ผู้เข้าชมประจำเดือนมิถุนายน 2560 XXXX คน 
ตั้งแต่ ม.ค. - พ.ค. 2560 XXXXX คน 

ผลิตไฟฟ้าเพื่อ "ความสุข" ของคนไทย

พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา เหมืองแม่เมาะ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เพื่อตระหนักถึงความสําคัญของพลังงานจากถ่านหิน และความสําคัญของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่มีต่อความมั่นคง ด้านพลังงานของประเทศ เข้าใจถึงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า และมาตรการในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน อย่างใส่ใจ

เหมืองถ่านหินลิกไนต์ อ.แม่เมาะ เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติถ่านหินขนาดใหญ่ ที่มีความสําคัญขับเคลื่อนพลังงาน โดยนํามาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าแจกจ่ายให้สู่ประชาชน ทั้งยังให้ความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยมีมาตราการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดูแลและพัฒนาชุมชน เพื่อสามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน


รางวัล ที่น่าภูมิใจ

เปิดให้บริการทุกวัน
ยกเว้นวันจันทร์
ติดต่อรอบเข้าชม...โทร
0-5425-4930, Fax 0-5425-4932

รอบที่ 1 เวลา 09:00 น.

รอบที่ 2 เวลา 10:30 น.

รอบที่ 3 เวลา 13:00 น.

รอบที่ 4 เวลา 14:30 น.

นิทรรศการ...ที่น่าสนใจ

จักรวาล โลก และถ่านหิน

Zone : 2 กำเนิดจักรวาลจากเหตุการระเบิดครั้งใหญ่ สู่การรวมตัวกันของมวลสารและพลังงานมหาศาล กลายเป็นดวงดาว กาแล็กซี และ "โลก" ของเรา ความเปลี่ยนแปลงกว่าหลายพันล้านปี จนเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด วิวัฒนาการเหล่านี้เองที่ทำให้เกิดทรัพยากรธรรมชาติ กลายเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของโลกในเวลาต่อมาคือ "ถ่านหิน"

Read More

พลังงานขับเคลื่อนไทย

Zone : 4 โรงไฟฟ้าแม่เมาะก่อตั้งบนพื้นที่ซึ่งมีแหล่งทรัพยากรถ่านหินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย ต้นทุนทางธรรมชาติ ที่สำคัญต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าแจกจ่ายสู่ประชาชนคนไทย การพัฒนาเทคโนโลยีตั้งแต่อดีต และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่กระบวนการผลิตถ่านหิน ไปจนถึงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า และมาตราการในการควบคุมและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าแม่เมาะจึงเป็นฐานการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่สำคัญ เสริมสร้างความมั่นคง

Read More

นิทรรศการชั่วคราวและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

Zone : 1 พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจที่สำคัญในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านพลังงาน ผู้ทรงบุกเบิกกิจการพลังงานของไทย ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและส่งผลต่อความมั่นคงของไทยการสำรวจและทรงให้สงวนถ่านหิน ไว้สำหรับใช้ในราชการไทย เป็นการวางรากฐานด้านพลังงานไทย

Read More

จากผืนน้ำและแผ่นดิน

Zone : 3 แอ่งแม่เมาะ จ.ลำปาง เป็นแหล่งถ่านหินลิกไนต์ที่สำคัญของประเทศไทย ฟอสซิลสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์หลากหลายชนิด เป็นหลักฐานสำคัญในการศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของพื้นที่แห่งนี้ บ่งชี้ถึงความเก่าแก่ของพื้นที่จากแอ่งทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่สู่ยอดเขาสูงในปัจจุบัน

Read More

จุดเปลี่ยนโลกและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

Zone : 6 วิวัฒนาการและการค้นพบไฟฟ้าที่มีมานานนับพันปี จากการค้นพบไฟฟ้าสถิตย์สู่การพัฒนากระแสไฟฟ้า ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เพิ่มความสะดวกสบายในชีวิต และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไฟฟ้า

Read More

มุ่งสู่อนาคต

Zone : 5 พลังงานไฟฟ้าผลิตโดยเชื้อเพลิงหลากหลายชนิด ทั้งจากเชื้อเพลิง ฟอสซิล พลังงานนิวเคลียร์ และพลังงานหมุนเวียน โดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับต้นทุนทางทรัพยากรในแต่ละพื้นที่ ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องบริหารจัดการพลังงานเชื้อเพลิง เพื่อสร้างความยั่งยืนและเสถียรภาพ

Read More

แม่เมาะ และชุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

Zone : 7 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ กับกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันกับชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนโดยรอบ อ.แม่เมาะ โดยคำนึงถึงศักยภาพทางพื้นที่ อัตลักษณ์ทางประเพณีและวัฒนธรรม ควบคู่กับวิถีชีวิตของคนโดยชุมชนในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

Read More

FACT SHEET

สำหรับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการเข้าชม

Read More

Museums Around

งานสถาปัตยกรรมอาคารฯ

การออกแบบงานสถาปัตยกรรมตัวอาคารเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสะท้อนถึงพระราชกรณียกิจอันใหญ่หลวงที่มีต่อปวงชนชาวไทย  ตำแหน่งที่ตั้งของอาคารซึ่งอยู่ในบริเวณที่โดดเด่น มีด้านหลังเป็นเหมืองแม่เมาะ ซึ่งยังมีส่วนที่มีลักษณะเป็นภูเขาอยู่ด้วย จึงเลือกรูปทรงที่ใกล้เคียงกับสภาพธรรมชาติ โดยด้านนอกทำให้มีรูปทรงที่สวยงามสมพระเกียรติ

พิพิธภัณฑ์เครื่องจักรฯ

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง จัดแสดงเครื่องจักรกลที่เคยใช้ในการทำเหมืองแม่เมาะในอดีต พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง จัดแสดงเครื่องจักรกลที่เคยใช้ในการทำเหมืองแม่เมาะในอดีต โดยจัดวางไว้ในลักษณะที่เหมือนกับการทำงานจริง พร้อมทั้งมีข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า พร้อมทั้งจัดภูมิทัศน์โดยรอบด้วยไม้ดอกไม้ประดับ และน้ำพุ น้ำตก ให้ร่มรื่นสวยงาม

Contact Us

801 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

TEL : 0-5425-4930
FAX : 0-5425-4932
ประชาสัมพันธ์ : 0-5425-4051-4

mmm_museum@egat.co.th

ผลิตไฟฟ้า เพื่อความสุข ของคนไทย