นายสายัณห์ เสวตวิหารี
ผู้จัดการสนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ

     

คณะทำงานสนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ

     
.
.
.

นางสาวชดาพร สีเทพ
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวจารุวรรณ ขัดชุ่มแสง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นางสาวอภิรดี ยะทิแทน
เจ้าหน้าที่ประมวลผล

     
.
.

นางสมจิตต์ เนียมพุ่มพวง
เจ้าหน้าที่ Starter

นางสุฟอง สุริยัง
เจ้าหน้าที่ควบคุม Caddy