ประธานอนุกรรมการบริหารสนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ

     
 
 
 
คุณอำพล กิติโชตน์กุล
 
     
รองประธานอนุกรรมการบริหารสนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ
       
.
.
.
.
คุณอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์
คุณมาโนช ชูชาติวรรณกุล
คุณธราธิป เศรษฐกร
คุณประจวบ ดอนคำมูล
       
 
.
คุณชนินทร์ เทพรัตน์
 
   
       
คณะอนุกรรมการสนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ
       
.
.
.
คุณสุวิทย์ โตธนายานนท์
อนุกรรมการ
คุณปรีชา พรหมเอื้อ
อนุกรรมการ
คุณสายัณห์ เสวตวิหารี
อนุกรรมการ
คุณวันชัย แสงพงษ์พิทยา
อนุกรรมการ
       
คณะอนุกรรมต่าง ๆ
       
.
.
คุณฐานิสสร์ กุลมาตย์
บำรุงรักษาสนามกอล์ฟ
คุณอัษฎา คงชนะ
บำรุงรักษาสนามกอล์ฟ
คุณธงชัย เสริมวาสนา
ผู้ช่วยบำรุงรักษาสนามกอล์ฟ
คุณสมศักดิ์ จันทร์สำราญ
กฎ กติกา มารยาท
       
.
.
คุณสงกรานต์ ราษฎร์พิทักษ์
อนุกรรมการจัดการแข่งขัน
คุณดิเรก วุฒิ
อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาฯ
คุณมิตร จิตวิริยานันท์
อนุกรรมการดูแลแคดดี้สนาม
คุณสมเกียรติ เพิงแก้ว
ดูแลสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
       
.
.
คุณศรีเดช ปัญจขันธ์
นายทะเบียนและประชาสัมพันธ์
คุณแผนกานต์ เพิ่มสุข
อนุกรรมการปฏิคม
คุณนำพร บุณยรัตพันธุ์
อนุกรรมการเหรัญญิก
คุณโชคชัย งามสิทธิวรพงศ์
ผู้ช่วยเหรัญญิก
       
คุณพรชัย พงศ์พันธุ์ลาภ
อนุกรรมการและเลขานุการ
คุณอภิปัตย์ ไชยวรรณ
ผู้ช่วยเลขานุการ