นายบรรพต ธีระวาส
ผู้ช่วยผู้ว่าการ เหมืองแม่เมาะ (ชชม.)
เบอร์โทรติดต่อ 0-5425-4000, 4009

นายอำพล กิติโชตน์กุล
ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ (อผม.)
เบอร์โทรติดต่อ 0-5425-4100, 4109

นายโอภาส จริยภูมิ
ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหาร
เหมืองแม่เมาะ (อบม.)

เบอร์โทรติดต่อ 0-5425-4900, 4909

นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล
ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายการผลิตฯ
(ด้านปฏิบัติการ)

เบอร์โทรติดต่อ 0-5425-4200, 4209

นายประจวบ ดอนคำมูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหาร
(ด้านบริหาร)

เบอร์โทรติดต่อ 0-5425-4010, 4019

นายธานี โพธิ์เอี้ยง
ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายการผลิตฯ
(ด้านบำรุงรักษา)

เบอร์โทรติดต่อ 0-5425-4400, 4409

นายเกษม มงคลเกียรติชัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหาร
(ด้านวิชาการ)

เบอร์โทรติดต่อ 0-5425-4040, 4049