ผู้บริหารเหมืองแม่เมาะ

ผลิตไฟฟ้า เพื่อความสุข ของคนไทย